freebike

ČeštinaEnglishУкраїнськеSuomiSwedish

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

k systému sdílených kol Freebike

odkaz na www.homeport.cz
odkaz na www.homeport.cz
odkaz na www.homeport.cz

odkaz na www.homeport.cz
odkaz na www.homeport.cz
odkaz na www.homeport.cz
odkaz na www.homeport.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu dopravního prostředku (dále jen „SMLOUVA“) mezi KLIENTEM a obchodní společností HOMEPORT s.r.o. (dále jen „SPOLEČNOST“) se sídlem a prodejním místem v Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 27143503, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99560. Klientem se rozumí fyzická osoba, která uzavřela se SPOLEČNOSTÍ účastnickou smlouvu (dále jen „KLIENT“). SPOLEČNOST s KLIENTEM komunikuje a pronajímá mu jízdní kolo s alternativním elektrickým pohonem prostřednictvím systému sdílených kol Freebike (dále jen „SYSTÉM“).

1.2. Příslušná SMLOUVA mezi SPOLEČNOSTÍ a KLIENTEM je uzavřena okamžikem převzetí kola způsobem popsaným v těchto VOP ze strany KLIENTA registrovaného v SYSTÉMU.

1.3. Stanice SYSTÉMU kol je automatizované výdejní a přijímací zařízení, v kterém jsou jízdní kola uzamčena. Stanicí se rozumí i jakékoliv místo, v němž SYSTÉM umožní parkování kol ve stanici nebo ZÓNY s možností parkování kol i stanici.

1.4. ZÓNA znamená jednoznačně definovaná oblast. ZÓNY jsou dvojího typu; červené a ostatní.

 • Červená ZÓNA je oblast, kde je možné kolo využívat k jízdě a vrátit jej pouze do stanice.
 • Ostatní oblasti jsou ZÓNY, kde je možné kolo využívat k jízdě a vrátit ho i mimo stanici.

2. Základní podmínky

2.1. KLIENT je oprávněn za podmínek, které jsou stanoveny těmito VOP, užívat dočasně a za úplatu stanovenou ceníkem, který je nedílnou součástí VOP, jízdní kola Freebike vlastněná a provozovaná SPOLEČNOSTÍ. Jízdním kolem (dále jen „KOLO“) se rozumí jízdní kolo Freebike s alternativním elektrickým pohonem, které je SPOLEČNOSTÍ připraveno ve stojanu nebo na jiném vhodném místě (virtuální stanice nebo zóny s možností parkování kol) k pronájmu KLIENTOVI.

3. Uživatelský účet KLIENTA

3.1. Komunikace mezi KLIENTEM a SYSTÉMEM probíhá prostřednictvím mobilní aplikace, klientské karty nebo webové stránky na základě čísla KLIENTA, které slouží jako login a které KLIENT obdrží při registraci.

3.2. KLIENT se vůči SPOLEČNOSTI identifikuje prostřednictvím svého čísla (login) a prostřednictvím PIN. PIN je doporučeno uchovat v tajnosti. Login a PIN spolu tvoří přihlašovací údaje. Veškerou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů nese KLIENT. Případnou ztrátu nebo zneužití přihlašovacích údajů je KLIENT povinen oznámit SPOLEČNOSTI, aby přihlašovací údaje mohly být zablokovány. KLIENT je oprávněn PIN kdykoliv změnit prostřednictvím webové stránky systému na adrese www.freebikeprague.com

4. Fungování systému

4.1. Převzetí kola a jeho navrácení se děje prostřednictvím SYSTÉMU. KLIENT nalezne lokality pro půjčení a vrácení kol v aplikaci Freebike nebo na webových stránkách SYSTÉMU.

4.2. Okamžikem převzetí (počátkem nájmu) se rozumí vyjmutí kola z příslušného zámku kterékoli stanice SYSTÉMU, odemčení kola prostřednictvím mobilní aplikace nebo s využitím karty klienta, čímž se KLIENT přihlásí do systému.

4.3. Okamžikem vrácení kola (ukončením nájmu) se rozumí zasunutí kola do volného zámku na kterékoli stanici SYSTÉMU nebo uzamčení kola prostřednictvím funkcionality kola, mobilní aplikace či karty klienta. KLIENT je povinen se přesvědčit, že kolo je řádně uzamčeno (kontrolu provede prostřednictvím mobilní aplikace či barevné signalizace na kole).

4.4. Vrácení kola (ukončení nájmu) musí být provedeno na veřejně přístupném místě. Ukončení nájmu mimo veřejně přístupné lokality je penalizováno dle ceníku.

4.5. Minimální ani maximální doba výpůjčky není stanovena, poplatek za pronájem je účtován dle příslušného ceníku v závislosti na zvoleném tarifu, a to za každou započatou minutu.

4.6. KLIENT může svoji výpůjčku pozastavit prostřednictvím aplikace, maximální doba pozastavení výpůjčky závisí na typu tarifu.

4.7. KLIENT je povinen po skončení své výpůjčky kolo řádně vrátit s ohledem na typ zóny, ve které se nachází. V červené zóně lze kolo vrátit pouze do určených virtuálních stanic, v ostatních zónách lze kolo vrátit do virtuálních stanic i mimo ně. Parkování mimo stanice je zpoplatněno dle platného ceníku.

4.8. Cyklosezóna je období, po které společnost provozuje systém a garantuje jeho plnou funkčnost. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo na případné prodloužení či zkrácení cyklosezóny, tj. doby fungování systému v daném roce.

5. Úplata za využívání kola

5.1. KLIENT se zavazuje za nájem kola zaplatit SPOLEČNOSTI úplatu dle ceníku. Úhrada úplaty se děje buď odečtením částky z platební karty klienta nebo z dobitého KREDITU KLIENTA. KREDITEM se rozumí částka, kterou má KLIENT možnost složit SPOLEČNOSTI a která je snižována o jednotlivé platby za nájem kola od SPOLEČNOSTI KLIENTEM. V případě, kdy dlužná částka úplaty přesahuje aktuální výši KREDITU, a KLIENT dlužnou částku sám nevyrovnal, systém provede opakovanou platbu.

5.1.1. K opakované platbě dojde, když se Váš účet za výpůjčky dostane do mínusu. Ke stržení peněz k vyrovnání záporného zůstatku dochází vždy po půlnoci každého dne v maximální výši 500 Kč.

5.1.2. Opakovaná platba zůstává aktivní po dobu 2 let od její registrace a je možné ji zrušit kontaktováním zákaznické podpory přes e-mail uvedeném v každém potvrzení o stržené částce.

5.1.3. Pokud KLIENT nesouhlasí s uložením platební karty pro automatické strhávání, bude nutné dobít kredit vždy, když se Váš účet dostane do záporné částky.

5.2. KLIENT je oprávněn svoji účast v SYSTÉMU kdykoliv ukončit. KLIENT ukončí svoji účast v SYSTÉMU tak, že zašle písemnou výpověď SPOLEČNOSTI emailem, anebo odesláním výpovědi na kontaktní poštovní adresu SPOLEČNOSTI.

5.3. KLIENT při ukončení své účasti v SYSTÉMU má možnost zažádat o vrácení nevyčerpaného KREDITU. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku. Poté, co budou vyrovnány všechny pohledávky SPOLEČNOSTI za KLIENTEM, bude KLIENTOVI vrácena nevyčerpaná částka KREDITU. Nevyčerpaný KREDIT, od kterého bude odečten poplatek za vrácení KREDITU, lze KLIENTOVI poukázat pouze bezhotovostním vnitrostátním bankovním převodem.

5.4. SPOLEČNOST je oprávněna vyřadit KLIENTA ze systému a ukončit tak jeho oprávnění využívat SYSTÉM z těchto důvodů:

 • Nedodržení základních podmínek a pravidel k užívání systému, které jsou stanoveny těmito VOP
 • Porušení všeobecných zásad silničního provozu řídící se zákonem č. 361/2000 Sb o silničním provozu.
 • Při prokazatelném poškození jména SPOLEČNOSTI v rámci používání sdílených kol Freebike.
 • Při neuhrazení dlužné částky.

6. Základní pravidla pro užívání

6.1. KLIENTEM může být pouze osoba starší 16 let.

6.2. KLIENT starší 18 let může umožnit osobě mladší 16ti let využívat SYSTÉM například poskytnutím svých přístupových údajů (LOGIN + PIN) nebo poskytnutím platebních prostředků apod., ale přebírá za takovou osobu veškerou zodpovědnost.

6.3. KLIENT starší 18 let si může půjčit v jednom okamžiku maximální počet kol dle aktuálního ceníku. KLIENT v takovém případě odpovídá za každé další kolo, jako kdyby si jej půjčil a používal sám.

6.4. Každý KLIENT užívá kolo na své vlastní nebezpečí. KLIENT je povinen před převzetím kola vizuálně a bezprostředně po převzetí kola i fakticky zkontrolovat jeho technický stav, zejména:

 • ověřit funkčnost přední i zadní brzdy
 • ověřit utažení kol ve středech
 • ověřit dotažení středu (střed se nesmí viklat)
 • ověřit dotažení hlavového složení
 • ověřit provozuschopnost řídítek a sedla
 • ověřit stav kol a plášťů

6.5. Zjistí-li KLIENT závadu technického stavu, má povinnost tuto skutečnost oznámit SPOLEČNOSTI na kontaktní email nebo prostřednictvím funkce hlášení závad v mobilní aplikaci Freebike a kolo neprodleně vrátit. KLIENT není oprávněn jakkoli vlastními silami kolo upravovat, opravovat, měnit jednotlivé součástky nebo do něj jinak zasahovat.

6.6. KLIENT se zavazuje o kolo řádně starat a užívat jej způsobem odpovídajícím zacházení dobrého hospodáře tak, aby nedošlo k poškození, nebo nadměrnému opotřebení. Po celou dobu nájmu KLIENT odpovídá v plném rozsahu za škody vzniklé na kole a dále za škody na zdraví a majetku vůči třetí osobě, které způsobil v souvislosti s užíváním kola, bez ohledu na to, zda kolo užíval sám či přenechal užívání jiné osobě. V případě ztráty nebo úplného zničení kola zaplatí KLIENT SPOLEČNOSTI jeho cenu, v případě poškození pak náklady na jeho uvedení do původního stavu. SPOLEČNOST neodpovídá za jakékoliv škody, které by KLIENTOVI mohly vzniknout v souvislosti s užíváním kola.

6.7. KLIENT je povinen zajistit kolo tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití, odcizení nebo poškození. KLIENT se zavazuje neodkládat kolo na místech, kde lze předpokládat odcizení kola nebo porušení práv třetích osob (např. parkovat kolo tam, kde je to zakázáno).

6.8. KLIENT se zavazuje neodkládat kolo na místech, kde by se stalo překážkou, zejména na frekventovaných místech, kde by mohlo dojít ke kolizi s vodícími prvky pro nevidomé, s chodci a dalšími účastníky provozu, nebo na místech kulturní či jiné hodnoty.

6.9. KLIENT se zavazuje neprodleně oznámit SPOLEČNOSTI odcizení či jakýkoliv pokus o odcizení kola, nebo případně oznámit tuto skutečnost Policii ČR, o čemž rovněž neprodleně vyrozumí SPOLEČNOST.

6.10. V případě, že v důsledku porušení či zanedbání závazků KLIENTA vyplývajících ze Smlouvy či VOP (zejm. neuzamčení kola, ponechání kola na nevhodném místě apod.) dojde k odcizení, poškození či zničení kola nebo jiné škodě, zavazuje se KLIENT uhradit SPOLEČNOSTI vzniklou škodu.

7. Penalizace

7.1. V případě, že KLIENT

 • jakkoliv využívá kolo v rozporu s pravidly SYSTÉMU
 • kolo nedostatečně nezajistí před zneužitím, odcizením nebo jeho poškozením, je SPOLEČNOST oprávněna po KLIENTOVI požadovat smluvní pokutu až do výše stanovené v ceníku, a to za každý takový případ. Tímto není dotčena povinnost KLIENTA uhradit případnou škodu, která SPOLEČNOSTI vznikne

7.2. Pokud KLIENT sám způsobí poškození kola, je povinen tuto událost neprodleně ohlásit SPOLEČNOSTI a uhradit SPOLEČNOSTI škodu, která na kole vznikne. Výše úhrady bude stanovena na základě odborného posouzení s ohledem na aktuální ceník náhradních dílů.

7.3. KLIENT se zavazuje hradit veškeré sankce udělené příslušnými orgány policie, státní správy či samosprávy v souvislosti s užíváním kola, pokud toto bylo užíváno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud je sankce uložena v důsledku užívání kola KLIENTEM nebo v souvislosti s porušením povinností KLIENTA podle těchto VOP (resp. SMLOUVY) přímo SPOLEČNOSTI, je SPOLEČNOST oprávněna požadovat na KLIENTOVI náhradu za zaplacenou sankci a dále vyúčtovat mu veškeré náklady, které SPOLEČNOSTI vznikly v souvislosti s úhradou takové sankce.

8. Ukončení smlouvy

8.1. Smlouva může být ukončena na základě vzájemné dohody, výpovědi KLIENTA nebo výpovědi SPOLEČNOSTI.

8.1.1. KLIENT výpověď doručí SPOLEČNOSTI v souladu s bodem 5.2. těchto VOP a v souladu s pravidly pro doručování na doručovací adresu uvedenou těmito VOP. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní ode dne doručení. Výpověď ze strany KLIENTA nemá odkladný účinek na splatnosti závazků KLIENTA.

8.1.2. SPOLEČNOST může smlouvu ukončit dle bodu 5.4. nebo 12.9. těchto VOP, v takovém případě je smluvní vztah ukončen ke dni výpovědi.

9. Reklamace

9.1. V případě, že se KLIENT domnívá, že SPOLEČNOST nedodržela jakoukoliv svoji povinnosti, může společnosti doručit svou reklamaci.

9.2. Reklamaci lze zaslat pomocí elektronické pošty na kontaktní email uvedený v těchto VOP. KLIENT uvede svoje jméno, příjmení, login (viz bod 3.1. těchto VOP), číslo svého tuzemského bankovního účtu, důvod reklamace včetně popisu události a případně také identifikační číslo kola. Reklamaci lze učinit také osobně na kterékoliv provozovně SPOLEČNOSTI, v takovém případě bude o podání reklamace sepsán protokol, který bude obsahovat i kontaktní email KLIENTA. Dle povahy věci bude o reklamaci rozhodnuto pokud možno neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů.

9.3. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do deseti kalendářních dnů od reklamované události, resp. od data poskytnutí služby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9.4. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost závazků KLIENTA.

9.5. O výsledku reklamačního řízení bude KLIENT informován e-mailem.

9.6. Bude-li reklamace SPOLEČNOSTÍ uznána, bude vyřešena formou vrácení KREDITU KLIENTOVI. Pokud by v okamžiku vrácení KREDITU z důvodu uznané reklamace smlouva mezi SPOLEČNOSTÍ a KLIENTEM již byla ukončena, lze KLIENTOVI poukázat navrácený KREDIT pouze bezhotovostním vnitrostátním bankovním převodem.

10. Pravidla silničního provozu

10.1. KLIENT je povinen využívat kolo k jízdě po pozemních komunikacích, na kterých je taková jízda dovolena.

10.2. KLIENT je povinen dbát za jízdy na kole pravidel provozu na pozemních komunikacích. Jako účastník silničního provozu je povinen dodržovat příslušné platné a účinné právní předpisy upravující silniční provoz, zejména zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v platném znění (dále jen “zákon“). V případě opakovaného zjištění porušování pravidel nebo zákona je SPOLEČNOST oprávněna takové chování sankcionovat nebo uživatele ze systému vyřadit.

10.3. KLIENT, který je mladší 18 let, je, v souladu se zákonem, povinen za jízdy použít ochranou přilbu schválenou podle příslušných právních předpisů a mít ji nasazenu a řádně připevněnu na hlavě.

10.4. KLIENT není oprávněn jet na kole bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. KLIENT se zavazuje zdržet jízdy na kole v případě, kdy jeho zdravotní nebo fyzický stav omezuje jeho schopnost bezpečně a řádně kolo užívat.

10.5. Stane-li se KLIENT účastníkem dopravní nehody, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit SPOLEČNOSTI na kontaktní email. Dále je KLIENT povinen poskytnout SPOLEČNOSTI nutnou součinnost při vyřizování veškerých administrativních úkonů spojených s vyřízením pojistné události. Jakékoli škody vzniklé třetím osobám hradí KLIENT v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mírou jeho zavinění. Jakoukoli škodu, která nebude z jakéhokoliv důvodu kryta pojistkou, je KLIENT povinen uhradit SPOLEČNOSTI ve stanoveném rozsahu nutných nákladů na opravu nebo náhradu.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. KLIENT bere na vědomí, že v souvislosti se vznikem smluvního vztahu mezi KLIENTEM a SPOLEČNOSTÍ a dále v souvislosti plněním a realizací práv a povinností v rámci tohoto vztahu dochází ke zpracování osobních údajů KLIENTA, a to jeho identifikačních údajů (jméno, příjmení a datum narození), kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa trvalého pobytu), platebních informací (údaje o platební kartě a informací o historii objednávek), informace o poloze jízdního kola při jeho převzetí a vrácení, datum registrace a údaje o verifikaci telefonního čísla s tím, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání předmětného smluvního vztahu.

11.2. SPOLEČNOST bude s osobními údaji KLIENTA nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

12. Společná a závěrečná ustanovení

12.1. KLIENT bere na vědomí, že jako spotřebitel je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního sporu ze SMLOUVY prostřednictvím e-mailu umístěného na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz, která je rovněž podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

12.2. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu ze SMLOUVY uzavřené prostřednictvím webových stránek „online“ lze využít rovněž i platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.

12.3. Vztahy neupravené těmito VOP a SMLOUVOU se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Tyto VOP platí od 1. 4. 2019.

12.5. Případné změny a doplňky VOP oznámí SPOLEČNOST na své webové stránce a v aplikaci Freebike v sekci „News“ alespoň 14 dní před jejich účinností.

12.6. SPOLEČNOST je oprávněna jednostranně VOP změnit s tím, že KLIENT tuto změnu přijímá prvním převzetím kola poté, co jsou změněné VOP umístěny na webových stránkách www.freebikeprague.com

12.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.8. KLIENT registrací v SYSTÉMU vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP. Ustanovenými VOP se řídí každá uzavřená SMLOUVA, resp. každý jednotlivý pronájem kola.

12.9. Smluvní vztah mezi KLIENTEM a SPOLEČNOSTÍ zaniká v případě, kdy KLIENT nepoužije SYSTÉM (čímž se rozumí převzetí a navrácení kola) nebo nenavýší KREDIT po dobu delší jednoho roku. Pohledávky SPOLEČNOSTI vůči KLIENTOVI trvají i po zániku smluvního vztahu. Zanikne-li smluvní vztah z jiného důvodu než na písemnou žádost, náleží nevyčerpaný KREDIT ke dni zániku smluvního vztahu SPOLEČNOSTI jako poplatek za vyřazení KLIENTA ze systému.

12.10. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.11. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování HOMEPORT s.r.o., Křižíkova 237/36A 186 00 Praha 8, adresa elektronické pošty infopraha@freebike.com, telefon +420 212 242 292.

Příloha I: CENÍK

k systému sdílených elektrokol Freebike

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento ceník je přílohou všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) a obsahuje cenové podmínky a výši penalizace za porušení podmínek a povinností při využívání SYSTÉMU.

1.2. Všechny částky v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč vč. DPH.

2.Tarify

KLIENT je oprávněn za podmínek, které jsou stanoveny VOP, užívat dočasně a za úplatu jízdní kola Freebike. Úplata za užívání se liší na základě typu zvoleného tarifu.

Jízdné Minutový tarif
Elektrokolo 2,-Kč/min
Bez motoru do 10ti minut zdarma, poté 1,- Kč/min.
Pauzování
0.50,-Kč/min

Maximální délka pauzy 60min

Při překročení poplatek 200,- Kč
Parkování mimo stanice
V červené zóně není povoleno
V ostatních oblastech parkovací poplatek 35,- Kč
Parkování ve stanicích je zdarma

Jízdné 365 dní
Elektrokolo do 15ti min zdarma, poté 2,- Kč/min
Bez motoru do 20ti min zdarma, poté 1,- Kč/min.
Pauzování
0.50,-Kč/min

Maximální délka pauzy 60min

Při překročení poplatek 200,- Kč
Parkování mimo stanice
V červené zóně není povoleno
V ostatních oblastech parkovací poplatek 35,- Kč
Parkování ve stanicích je zdarma

Jízdné 31 dní
Elektrokolo do 15ti min zdarma, poté 2,- Kč/min
Bez motoru do 20ti min zdarma, poté 1,- Kč/min.
Pauzování
0.50,-Kč/min

Maximální délka pauzy 60min

Při překročení poplatek 200,- Kč
Parkování mimo stanice
V červené zóně není povoleno
V ostatních oblastech parkovací poplatek 35,- Kč
Parkování ve stanicích je zdarma

Jízdné Pro páry
Elektrokolo do 15ti min zdarma, poté 2,- Kč/min
Bez motoru do 20ti min zdarma, poté 1,- Kč/min.
Pauzování
0.50,-Kč/min

Maximální délka pauzy 60min

Při překročení poplatek 200,- Kč
Parkování mimo stanice
V červené zóně není povoleno
V ostatních oblastech parkovací poplatek 35,- Kč
Parkování ve stanicích je zdarma

Jízdné Nonstop 24h
Elektrokolo všechny jízdy zdarma
Bez motoru všechny jízdy zdarma.
Pauzování
Všechny pauzy zdarma

Maximální délka pauzy je 3h

Při překročení poplatek 200,- Kč
Parkování mimo stanice
V červené zóně není povoleno
V ostatních oblastech parkovací poplatek 35,- Kč
Parkování ve stanicích je zdarma

3.Překročení povolené doby pauzy

V případě, že KLIENT překročí maximální povolenou dobu pauzování své výpůjčky, je povinen zaplatit smluvní pokutu 200 Kč

4. Ukončení výpůjčky mimo veřejně přístupné lokality

V případě, že KLIENT ukončí výpůjčku mimo veřejně přístupné místa a nebo v červené zóně, kdy zákaznická linka musí výpůjčku ukončit manuálně, je povinen uhradit pokutu 2000 Kč.

5.Parkování mimo virtuální stanice

V případě, že KLIENT zaparkuje v zóně mimo virtuální stanice (kde je toto povoleno), je povinen uhradit parkovací poplatek ve výši 35 Kč.

6.Vrácení kreditu

KLIENT má možnost požádat o vrácení nevyčerpaného kreditu. Tato služba je zpoplatněna 100 Kč.

7. Škody vzniklé zneužitím, odcizením a poškozením kola

V případě ztráty nebo úplného zničení kola zaplatí KLIENT SPOLEČNOSTI jeho celkovou cenu vč. nákladů na likvidaci a případných poplatků za odstranění následků nehody. V případě částečného poškození pak hradí náklady na jeho uvedení do původního stavu. Částky jsou vypočítány včetně práce k odstranění porušeného dílu a instalaci nového.

Typ náhradního díluCena dílu [Kč]
Držák na telefon
200
Pružný upínač na nosič
100
Pedály
400
Gripy
200
Oprava polepů na vidlici
120
Oprava polepů na rámu
200
Oprava polepů na blatníku
100
Oprava polepů na boxu
200
Reklamní panel (výměna v případě zvandalizovaného polepu – popsaná, pomalovaná či jinak znehodnocená plocha)
900
Brzdové páčky
900
Bowdeny
200
Brzdová lanka
200
Sedlo
800
Upínka
600
Sedlovka
800
Přední kolo
5000
Zadní kolo
10000
Pláště
1500
Náhrada vidlice
15000
Náhrada rámu
15000
Celé elektrokolo Freebike
70 - 90000*

Ceník platný od 1. května 2019

------------------------------------

*V závislosti na výši externích poplatků na likvidaci kola (odstranění škod po nehodě, vandalismu).